All risk verhuisverzekering

VERZEKEREN, HOE ZIT DAT NU EIGENLIJK?

Een verhuizing van en naar het buitenland blijft toch heel iets anders dan een binnenlandse verhuizing. Als u uw verhuizing buiten Nederland bij ons in handen geeft weet u zeker dat transport en verzekeringen goed geregeld worden. De aansprakelijkheid van ons verhuisbedrijf is verzekerd. Deze aansprakelijkheid wordt echter beperkt door de wet en door de voorwaarden, die op het verhuiscontract van toepassing zijn.

Uythoven is een internationaal verhuisbedrijf en beschikt over een ruime ervaring in het verhuizen naar zuid europa, zowel in de organisatie van de verhuizing, als de uitvoering ervan. In Frankrijk, Spanje en Portugal beschikken we over diverse steunpunten door middel van erkende collega verhuisbedrijven. Uythoven  organiseert uw verhuizing zodanig dat risico’s worden vermeden en uw goederen veilig worden afgeleverd in uw nieuwe woning.

WAAROM VERZEKEREN?

Als uw goederen een verre reis maken is het verstandig een All Risk transportverzekering af te sluiten. U heeft dan een uitgebreide dekking voor alle risico’s van huis tot huis en de goederen blijven verzekerd tijdens eventueel oponthoud tijdens het verloop van het transport, maar ook tijdens een korte opslagperiode wachtend op verder transport.

WAT VALT ER ONDER EEN ALL RISK VERZEKERING?

De All Risk verzekering is ondergebracht bij Nationale Nederlanden heeft een eigen risico van € 250,00 en geeft de volgende dekking:
uw goederen en persoonlijke bezittingen zijn verzekerd tegen schade en verlies, ongeacht in welk traject de schade is ontstaan, behalve door redenen genoemd bij de uitsluitingen;
een verhuizing van huis tot huis is verzekerd vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot en met het neerzetten in de nieuwe woning; op ons formulier kunt u de waarde van uw goederen zorgvuldig aangeven, zodat onderverzekering kan worden voorkomen;

indien u wenst dat uw goederen voor een bepaalde periode in opslag blijven, dan kunt u een verlenging van de dekking aanvragen; gerechtvaardigde claims worden snel en correct afgewikkeld.

MET WELKE UITSLUITINGEN MOET IK REKENING HOUDEN?
Voor de verzekering gelden de volgende uitsluitingen:

- schade en vermissing van geld, geldswaardig papier, bepaalde verzamelingen (b.v. zonder aantoonbare waarde) en juwelen;
- schades ontstaan door oorlogsrisico, overstroming of nucleaire ongelukken;
- gevolgschade, d.i. andere schade dan aan de verzekerde goederen;
- schade als gevolg van vertraging, inbeslagname door overheid/douane;
- schade aan levende goederen, b.v. de kwaliteit van wijn;
- verliezen of beschadigingen als gevolg van bijgepakte bederfelijke waren, oplosmiddelen, medicijnen, etc., ongeacht de aard;
- interne schade aan elektrische of elektronische apparaten.

HOE VRAAG IK EEN VERZEKERING AAN?

Om een verzekering aan te vragen geeft u op de voor akkoord getekende opdrachtbevestiging aan dat u een All Risk verzekering wenst met het benodigde c.q. gewenste bedrag. Tevens stuurt u daarbij het volledig ingevulde formulier ‘Verzekerde waarde’ aan ons in.
Wij stellen een verzekeringscertificaat op, waarvan u een kopie ontvangt. Het origineel blijft bewaard in het dossier van uw verhuizing op ons kantoor en moet in geval van een claim aan de verzekeringsmakelaar overlegd worden. Op uw verzoek kan dit certificaat ook aan u worden gezonden; dit moet zorgvuldig bewaard worden omdat het een waardedocument is

WELKE WAARDE MOET IK VERZEKEREN?

De waarde van uw goederen kunt u specificeren op het formulier ‘Verzekerde waarde’. Wij adviseren u te verzekeren tegen nieuwwaarde.
Wij verzoeken u de waarde van uw goederen duidelijk op het formulier aan te geven.
De verzekering geldt voor het geheel van de te verzenden goederen.
Items van bijzondere waarde en waardevolle collecties (boven € 1000,--) worden apart vermeld.

Voor auto’s of motorfietsen moet men de nieuwwaarde verzekeren. Hiervoor geldt een eigen risico van € 225,-- per voertuig.
Er is een mogelijkheid om auto’s en motorfietsen tegen dagwaarde te verzekeren, zgn. Free from Particular Average (FPA) er is dan alleen dekking in geval van totaal verlies, dus dit is een beperkte dekkingOp het waardeformulier geeft u aan of u verzekert tegen nieuwwaarde of dagwaarde.

HOE VOORKOM IK ONDERVERZEKERING?

Belangrijk is het vermelden van de juiste waarde. Als achteraf blijkt dat de werkelijke waarde van uw zending hoger is dan de verzekerde waarde, dan zal bij een afwikkeling van schade ook de verhouding verzekerde waarde tot werkelijke waarde in aanmerking worden genomen.

WAT TE DOEN BIJ SCHADE?

Uythoven  kan alleen de verhuizingen verzekeren waarvoor zij de opdracht hebben ontvangen. De verzekering geldt van huis tot huis, tenzij dit anders door u is aangegeven. Schade die ontstaat na aflevering is niet gedekt. Eventuele schade moet aangegeven worden op het document van aflevering, waarop u tekent voor ontvangst. Daarop ontvangt u van ons een schademeldingsformulier, waarop u een en ander kunt specificeren. Wij zullen  zorgen voor de aanmelding van uw claim bij de verzekeraar en u van het verloop op de hoogte houden.

Mochten er nog vragen zijn, belt u ons dan voor nadere informatie.